WÓZKI JEZDNIOWE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
OPERATOR ŻURAWIA PRZEŁADUNKOWEGO HDS
OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH
BURTY SAMOWYŁADOWCZE


Ad. wózki
Celem kursu jest uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi następujących typów:
• Naładowne
• Unoszące
• Podnośnikowe
• Ciągnikowe
• Specjalne

Program szkolenia:
• Typy stosowanych wózków jezdniowych
• Budowa wózka
• Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami
• Czynności operatora w czasie pracy z wózkami
• Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
• Wiadomości z zakresu bhp
• Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków
• Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych
• Wiadomości o Dozorze Technicznych

Na zakończenie szkolenia kursanci otrzymują:
• zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego zgodne ze wzorem MEN, honorowane w krajach Unii Europejskiej,
• zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, w formie imiennej legitymacji ze zdjęciem.

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:
• 18 lat.
• ukończona szkoła podstawowa.
Zaświadczenie lekarskie.
Ad. Szkolenie HDS
Kurs operatorów żurawi przeładunkowych kat. II Ż - (HDS) Hydrauliczny Dźwig Samochodowy.

Opis kursu:
Organizowany kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień UDT dla operatora żurawi samojezdnych, przenośnych (HDS). Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Warunki przyjęcia:
• Ukończone 18lat.
• Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Cel Szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych.

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:
• posiadał podstawowe wiadomości dotyczące dźwignic,
• znał warunki techniczne dozoru technicznego,
• znał budowę żurawia,
• znał sprzęt podstawowy i pomocniczy,
• znał zasady prawidłowej eksploatacji żurawia,
• znał przepisy bhp obowiązujące operatora żurawia,
• potrafił w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych żurawiem.

Czas trwania kursu:
Ramowy program nauczania obejmuje 44 godziny w tym 16 godzin zajęć praktycznych dotyczących następujących zagadnień:
• Wiadomości o dozorze technicznym
• Ogólne wiadomości o dźwignicach
• Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi
• Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych. Urządzenia zabezpieczające.
• Eksploatacja żurawia. Obowiązki operatora.
• Obsługa zawiesi
• BHP
• Zajęcia praktyczne
Szkolenie odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy. Możliwe jest szkolenie systemem pięciodniowym (od poniedziałku do piątku) lub też systemem dwudniowym.

Osoby kończące kurs otrzymują:
• zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego zgodnie ze wzorem MEN, honorowane w krajach Unii Europejskiej;
• zezwolenie na eksploatacje hydraulicznych dźwigów samojezdnych;
• uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi hudraulicznych dźwigów samojezdnych.

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:
• 18 lat.
• ukończona szkoła podstawowa.
Zaświadczenie lekarskie.
Ad. Podesty ruchome

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:
• 18 lat.
• ukończona szkoła podstawowa.
• Zaświadczenie lekarskie.

W cenie kursu zawiera się:
• Część teoretyczna szkolenia (24 godziny lekcyjne).
• Część praktyczna szkolenia (8 godzin zegarowych).
• Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.

Terminy kursów ustalane są w zależności od napływu zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.